Avís legalConsulta les condicions d'ús i la política de privadesa del portal del RACC.


Aquestes condicions d’ús i la política de privadesa poden ser revisades i/o modificades pel RACC en qualsevol moment, incloent una nova redacció al lloc web, la qual serà aplicable des del moment que es publiquin.

Condicions d'ús i política de privadesa RACC

1. DEFINICIONS

En aquestes condicions d'ús els termes següents signifiquen:

RACC: Reial Automòbil Club de Catalunya, amb domicili a l'av. Diagonal, 687, de Barcelona, inscrit a la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques amb el número 43035, (CIF: G-08307928), societat propietària dels portals.

Condicions d'ús: Els termes i les condicions que regulen la relació jurídica entre el RACC i l'usuari, en l'accés al portal i l'ús d'aquest per l'usuari.

Portal: El conjunt de pàgines web ubicades als llocs d'internet (url) www.racc.cat i www.raccjoves.cat.

Productes: Els béns i serveis que s'ofereixen a través del portal perquè els usuaris els valorin i els adquireixin.

Usuari: La persona, física o jurídica, que accedeix al portal i l'utilitza.

2. SERVEI PRESTAT

2.1 El servei

El servei prestat pel RACC és el d'oferir als usuaris l'accés al portal i l'ús gratuït d'aquest, a través de les pàgines del qual es pot obtenir informació sobre diferents productes i serveis relacionats amb el món de l'automòbil, els quals són oferts per terceres societats com, per exemple: (1) pòlisses d'assegurances ofertes per RACC MEDIAGENT AGENCIA DE SEGUROS VINCULADA, SAU, vinculada amb RACC SEGUROS, ACE EUROPEAN, ADESLAS, ARAG, ASEFA, AXA-WINTERTHUR, DAS, DEPSA, FIATC, GROUPAMA, GRUPO CASER, IMQ, IQUIMESA, L’ALIANÇA, LIBERTY PREVISION MALLORQUINA i VITALICIO SEGUROS, amb domicili a l'av. Diagonal, 687, de Barcelona, CIF: A-58201740. Núm. de registre DGSFP: AJ0074. Insc. Reg. Merc. de Barcelona, tom 7537, llibre 6803, secció 2a, foli 160, full 86883. Concertades assegurances de responsabilitat civil i caució segons l'article 21 de la Llei 26/2006, de 17 de juliol; (2) pòlisses d'assegurances ofertes per RACC Seguros, Compañía de seguros y reaseguros, SA, amb domicili a l'av. Diagonal, 687, de Barcelona (CIF: A-59575365) (DGS C-708); (3) viatges oferts per l'agència de viatges RACC Travel, SL, amb domicili a l'av. Diagonal, 687, de Barcelona (CIF: B-65.365.975) (organització tècnica: RACC TRAVEL-GC-275-MD), inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, tom 42046, foli 163, full B 400269, inscripció 1; (4) telefonia mòbil oferta per RACCTel; (5) préstecs oferts per FinConsum, Establecimiento Financiero de Crédito, SA, amb domicili a l'av. Diagonal, 621, de Barcelona (CIF: A-08-980153), per Finanzia Banco de Crédito, SA, amb domicili al c. Marina de Molina, 54, de Madrid (CIF: A-37001815), per Cofidis Hispania EFC, SA, amb domicili a la pl. de la Pau, s/n, Edif. WTC AP1, de Cornellà de Llobregat, 08940 Barcelona (CIF: A-79528246); (6) vehicles en règim de rènting oferts per CaixaRenting, SA, amb domicili a la Gran Via de les Corts Catalanes, 130-136, de Barcelona (CIF: A-58-662081); (7) vehicles oferts per concessionaris d'automòbils establerts al territori espanyol, i (8) vehicles d'ocasió oferts per terceres persones.

L'ús d'alguns serveis i l'adquisició de productes es farà mitjançant el registre previ de l'usuari com a tal al portal. L'usuari quedarà sotmès a les condicions específiques establertes per a cada servei o producte com, per exemple, el pagament d'un preu.

L'usuari reconeix i accepta que les compres de productes són transaccions amb el venedor o oferent respectiu i no amb el RACC. El RACC no és el venedor dels productes si no s'estableix així expressament en cada producte. El RACC no es fa responsable de la quantitat, la qualitat, l'origen, la seguretat o la legitimitat dels productes oferts al web i tampoc no ho controla, així com tampoc la veracitat o exactitud dels productes.

Els productes i serveis que s'ofereixen al portal inclouen els impostos aplicables i, si escau, les despeses d'enviament corresponents. Aquests preus són orientatius i poden patir alteracions. Els preus definitius es confirmaran en el moment de fer la reserva dels productes o dels serveis contractats.

L'usuari podrà accedir als contractes formalitzats relatius a viatges i altres productes turístics adquirits a través del portal de l'empresa RACC Travel, SL, introduint la seva adreça de correu electrònic i contrasenya a través de l'apartat EL MEU RACC TRAVEL, al qual l'usuari podrà accedir fent clic a la part superior de la pàgina web, a «Identifica't».

2.2 Tercers publicitaris i enllaços

Tercers publicitaris: Les transaccions de l'usuari amb els tercers publicitaris trobats al portal, o a través d'aquest, són únicament i exclusiva entre l'usuari i els publicitaris. L'usuari reconeix i accepta que el RACC no serà responsable dels danys i perjudicis del tipus que siguin resultants de les transaccions o de la presència d'aquests publicitaris al portal. En concret, el RACC no garanteix els vehicles d'ocasió («segona mà») que els usuaris ofereixin al portal, ni tampoc no se'n responsabilitza.

Enllaços: L'establiment d'enllaços no implica en cap cas l'existència de cap relació entre el RACC i el titular del lloc web corresponent. Qualsevol unió, enllaç, reenviament o associació («enllaç») amb altres pàgines web (www), possibilitats des del portal, no impliquen una garantia del RACC a l'usuari.

2.3 Parts contractants i disputes

Si no s'estableix el contrari de manera expressa, el RACC no és part dels acords, transaccions, contractes o disputes entre els usuaris i el venedor respectiu del producte, així com tampoc no hi està involucrat ni n'és responsable. En cas de disputes, l'usuari allibera el RACC, i els seus agents i treballadors, de qualsevol litigi, reclamació o responsabilitat, del tipus que sigui, relacionats amb aquests acords, transaccions, contractes o disputes.

3. DRETS I OBLIGACIONS DE L'USUARI

3.1 Responsabilitat de l'usuari

L'usuari és conscient i accepta voluntàriament que l'ús del portal té lloc, en tot cas, sota la seva responsabilitat única i exclusiva.

L'usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que el RACC pugui patir com a conseqüència de l'incompliment de qualsevol de les obligacions a què està sotmès l'usuari per virtut d'aquestes condicions d'ús i de la llei en relació amb l'ús del portal.

3.2 Compliment de les lleis

L'usuari es compromet a accedir al portal i a utilitzar-lo d'acord amb la llei, les condicions d'ús, així com d'acord amb la moral i els bons costums acceptats generalment. Així mateix, l'usuari s'obliga a no fer servir el portal amb fins il·lícits o il·legals, lesius de drets de tercers o de qualsevol manera que pugui danyar o inutilitzar el portal o els drets de tercers.

3.3 Correu electrònic i contrasenya

L'usuari que decideix registrar-se com a tal introduirà la seva adreça de correu electrònic i una contrasenya d'accés al mòdul de registre del portal. L'usuari serà responsable de mantenir la confidencialitat del seu compte i de totes les transaccions que s'efectuïn a través d'aquest compte. L'usuari es compromet a no facilitar la contrasenya a altres persones i a adoptar totes les mesures que siguin útils per a mantenir-la en secret. L'usuari és el responsable únic i exclusiu de la custòdia del compte i de l'ús, autoritzat o no, per terceres persones.

L'ús del correu electrònic i la contrasenya d'un usuari s'entendrà com a realitzat en nom de l'usuari. En aquest sentit, l'usuari haurà de notificar immediatament al RACC, com a propietari del portal, qualsevol restricció d'accés, modificació o cancel·lació de l'adreça de correu electrònic o de la contrasenya que vulgui fer.

L'usuari té coneixement que l'accés al portal fent servir la identitat o la contrasenya d'un altre usuari, així com l'obtenció, l'ús o la difusió de dades personals d'altres usuaris pot ser constitutiu d'una infracció legal i eventualment penal.

En relació amb el procediment de registre al portal, l'usuari es compromet a facilitar informació actual, completa i veraç, i a actualitzar-la i mantenir-la al dia durant l'ús del portal.

3.4 Alertes

L'usuari registrat rebrà una sèrie d'alertes personals relacionades amb els serveis contractats al RACC, i també serà informat dels punts (BONUS RACC) obtinguts per l'ús de la targeta RACC Master i/o del carnet de soci, en cas que en sigui titular.

L'usuari, per tant, en el moment de registrar-se al portal accepta rebre les alertes esmentades, si bé en qualsevol moment podrà donar-se de baixa des del mòdul Oficina Virtual, a la secció Les meves comunicacions, o bé enviant un correu electrònic a inforacc@racc.es.

3.5 Informació sobre el tractament de dades de caràcter personal

Llegeix la política de privadesa.

3.6 No interferència del portal

L'usuari manifesta, garanteix i es compromet de manera expressa a no enviar, transmetre, distribuir o publicar a través del portal material que (i) restringeixi o impossibiliti que altres usuaris facin ús o gaudeixin del portal; (ii) sigui il·legal, amenaçador, abusiu, danyós, calumniós, difamatori, odiós, racista, obscè, vulgar, ofensiu, pornogràfic, irrespectuós amb les religions o indecent; (iii) constitueixi o pugui constituir fets que puguin originar reclamacions civils o criminals; (iv) lesioni, violi, plagiï o infringeixi els drets de terceres parts, inclosos els drets de la propietat intel·lectual i industrial; (v) contingui virus o un altre component danyós capaç d'interrompre, destruir o limitar la funcionalitat de qualsevol programa o equip informàtic; (vi) l'usuari no estigui facultat per a transmetre, i (vii) sigui material publicitari no sol·licitat o subliminal, o (viii) contingui indicacions i instruccions falses o enganyoses.

L'usuari manifesta, garanteix i es compromet de forma expressa a (i) no interferir en el portal o en els servidors connectats al portal i a obeir els requeriments, sistemes i procediments del portal; (ii) no obtenir accés desautoritzat a altres sistemes a través del portal; (iii) no influir en el portal de manera que afecti negativament les transaccions d'altres usuaris; (iv) no amenaçar ni coaccionar altres usuaris; (v) no emmagatzemar ni recopilar dades personals o professionals d'altres usuaris; (vi) no actuar de manera falsa i desautoritzada en nom i representació d'altres persones o entitats, i (vi) no dur a terme pràctiques que representin competència deslleial.

L'usuari manifesta, garanteix i es compromet de manera expressa a no mostra, vendre, transmetre, usar, extreure o explotar els noms personals o comercials, adreces, números de telèfon i de fax, adreces de correu electrònic, llistes, preus, honoraris o qualsevol altra informació relacionada amb el portal o els usuaris.

4. MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS D'ÚS I DEL PORTAL

El RACC podrà modificar i variar en tot moment el contingut total o parcial de les condicions d'ús disponibles i accessibles al peu de cada pàgina del portal. Si l'usuari s'hi registra, s'entendrà que (i) accepta les condicions d'ús del portal i que (ii) l'acceptació és permanent, constant i ratificada pel fet de fer servir el correu electrònic i la contrasenya, i en tot moment aquesta acceptació s'entendrà referida a les condicions d'ús vigents.

Si l'usuari no està d'acord amb les modificacions introduïdes en les condicions d'ús o en el portal, es podrà donar de baixa immediatament com a usuari i cancel·lar el compte al portal, seguint el procediment establert a la clàusula 5 d'aquestes condicions.

5. CANCEL·LACIÓ I BAIXA COM A USUARI DEL PORTAL

El RACC podrà, en tot moment i quan ho consideri necessari per al bon funcionament del portal, donar de baixa un usuari com a usuari del portal, sense perjudici del compliment de les obligacions que quedin pendents en virtut d'aquestes condicions d'ús o de les transaccions que hagi acordat.

D'altra banda, l'usuari podrà donar-se de baixa com a usuari del portal a través del mòdul de registre de la pàgina d'inici del portal, o bé enviant un correu a l'adreça electrònica inforacc@racc.es.

6. DRETS DE PROPIETAT

L'usuari reconeix i accepta que el portal i qualsevol software usat en connexió amb aquest conté informació prioritària i confidencial que està protegida per les lleis de la propietat intel·lectual i industrial. Sense el consentiment exprés del RACC, l'usuari no podrà modificar, arrendar, prestar, vendre, copiar, reproduir, transmetre, distribuir o crear treballs derivats basats en el portal o el contingut d'aquest. L'usuari no podrà connectar el portal amb cap altra pàgina web, ni revendre ni redistribuir qualsevol part del portal, ni proporcionar accés a terceres parts al portal.

No llicència: el RACC no atorga cap llicència o autorització d'ús de cap classe sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial, o sobre qualsevol altre dels drets relacionats amb el portal o el contingut d'aquest.

7. INDEMNITZACIÓ

L'usuari defensarà, mantindrà indemne i indemnitzarà el RACC, les seves filials, directius, propietaris, treballadors, agents, col·laboradors, accionistes, socis comercials i proveïdors, de qualsevol responsabilitat, cost, dany o perjudici que els siguin ocasionats com a conseqüència (i) de l'ús del portal per part de l'usuari, (ii) de l'incompliment per part de l'usuari de les condicions d'ús, (iii) de qualsevol disputa o litigi entre l'usuari i un tercer i (iv) de la lesió dels drets de tercers per part de l'usuari.

8. GENERAL

8.1 Comunicacions

Totes les comunicacions que hagin de fer-se el RACC i l'usuari, es faran per correu electrònic (i) a l'adreça electrònica inforacc@racc.es quan s'adrecin al RACC, i (ii) a l'adreça electrònica que l'usuari hagi comunicat en el procés de registre com a usuari quan les comunicacions s'adrecin a l'usuari .

8.2 Llei aplicable i arbitratge

El portal i les condicions d'ús es regiran per les lleis vigents a Espanya i s'interpretaran d'acord amb aquestes lleis.

El RACC i l'usuari faran tots els esforços raonables per a resoldre de manera amistosa qualsevol disputa que pogués sorgir en relació amb les condicions d'ús o el portal. En el supòsit que les parts no puguin resoldre alguna disputa, els jutges o tribunals del domicili del consumidor seran els competents per a resoldre-les.

8.3 Cessió o transmissió

Els drets i obligacions de l'usuari al portal no podran ser cedits ni transmesos, totalment o parcialment, per l'usuari a tercers sense el consentiment previ del RACC.

L'usuari autoritza el RACC des d'ara a cedir els seus drets i obligacions al portal a tercers, exclusivament per als fins indicats al punt 3.5 i sempre d'acord amb el que preveu la LOPDCP.

8.4 Ús del correu electrònic

L'usuari pot utilitzar l'adreça de correu electrònic inforacc@racc.es per a posar-se en contacte amb el RACC, per als fins previstos en aquestes condicions d'ús i a la política de privadesa.

La resposta del RACC dependrà del volum de correus rebuts i de la complexitat de les qüestions que es plantegin, tot i que sempre es respectaran els terminis establerts legalment, sense que es garanteixi el funcionament correcte del correu electrònic ni en la recepció ni en l'enviament.

Les dades facilitades per l'usuari en els correus electrònics seran tractades d'acord amb les disposicions vigents de la LOPDCP.

8.5 Conservació de la relació jurídica

Si qualsevol clàusula del portal o de les presents condicions d'ús fos declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, la nul·litat o la ineficàcia afectarà només a aquesta disposició, o la part d'aquesta, que sigui nul·la o ineficaç. Les altres clàusules del portal o de les condicions d'ús subsistiran, i aquesta disposició, o la part d'aquesta que estigui afectada, es considerarà no inclosa, tret del cas en què aquesta clàusula afectés altres clàusules o les condicions d'ús de manera integral, per ser essencial a aquestes.

8.6 Acord únic

Les condicions d'ús contenen l'acord únic entre les parts sobre l'objecte de la relació jurídica entre ambdues parts.

8.7 Contractació a distància

D’acord amb el que disposa la normativa vigent en matèria de defensa dels consumidors i usuaris, l’usuari que contracti a distància tindrà dret a desistir del contracte en un termini de 7 dies hàbils des de la recepció del bé objecte del contracte, o des de la celebració si l’objecte fos la prestació de serveis.

Aquest dret haurà d’exercir-se seguint les instruccions indicades al document de desistiment de compra. El dret de desistiment no serà aplicable en aquells contractes de prestació de serveis, l’execució dels quals ja hagi començat, amb l’acord del consumidor i l’usuari, abans de finalitzar el termini de set dies hàbils.

8.8 Tarifes vigents

Pots consultar les tarifes vigents d'afiliació al RACC aquí.

LLEI 22/2007

D'acord amb el que disposa la Llei 22/2207, informem l'usuari que les societats del Grup RACC que ofereixen els seus productes a través del portal són: RACC MEDIAGENT AGENCIA DE SEGUROS VINCULADA, SAU, vinculada con RACC SEGUROS, ACE EUROPEAN, ADESLAS, ARAG, ASEFA, AXA-WINTERTHUR, DAS, DEPSA, FIATC, GROUPAMA, GRUPO CASER, IMQ, IQUIMESA, L’ALIANÇA, LIBERTY, PREVISION MALLORQUINA i VITALICIO SEGUROS amb domicili a l'av. Diagonal, 687, de Barcelona (CIF: A-58201740) i autorització DGS núm. AJ0074 i RACC Seguros, Compañía de seguros y reaseguros, SA, amb domicili a l'av. Diagonal, 687, de Barcelona (CIF: A-58201740) i autorització DGS núm. C-708.

Així mateix, informem l'usuari dels següents punts:

Els diversos productes i serveis estan descrits al portal.

Els preus dels diversos productes i serveis són els que resulten de les dades que l'usuari ens ha facilitat i, per tant, estan subjectes a modificacions en funció de les circumstàncies de cada cas. Per això, els preus definitius es confirmaran en el moment de fer la reserva dels productes o dels serveis contractats. El pagament dels serveis podrà fer-se segons la modalitat que correspongui pels mitjans que s'indicaran en el moment de fer la reserva.

Els serveis financers oferts a través del portal són de caràcter assegurador, per la qual cosa el període de validesa de la informació és el que estableixi cada companyia asseguradora.

La facultat de desistir del contracte només és aplicable quan aquest hagi conclòs amb les condicions d'una venda a distància. El termini per a exercir-la en els casos de contractació d'una assegurança és de 14 dies des del pagament de la pòlissa. Això no obstant, en el cas de l'assegurança de vida, serà de 30 dies naturals a comptar a partir del moment que s'informi el consumidor que el contracte ha tingut lloc.

El dret de desistiment no s'aplicarà als contractes d'assegurança següents: els de viatge o equipatge amb una durada inferior a un mes, els que compleixin una obligació d'assegurança del prenedor, els que tenen un efecte inferior al termini de desistiment o els que s'hagin executat per petició expressa del consumidor.

Aquest dret haurà d'exercir-se seguint les instruccions indicades al document de desistiment de compra. En cas que s'executi el contracte, es perdrà el dret de desistiment.

Les condicions contractuals estan disponibles en català i en castellà.

El portal i tots els productes que hi estan continguts es regiran per les lleis vigents a Espanya.

L'usuari té a la seva disposició un departament destinat a l'atenció i resolució de les queixes i reclamacions relatives als seus interessos i drets reconeguts legalment. Amb aquesta finalitat, podrà adreçar per escrit la seva queixa o reclamació a l'adreça següent: RACC MEDIAGENT AGENCIA DE SEGUROS VINCULADA, SAU, Departament d'Atenció al Client, av. Diagonal, 687 - 08028 Barcelona. La reclamació serà revisada i estudiada, i a continuació es procedirà a comunicar la resolució a l'usuari en els terminis establerts legalment.

L'òrgan administratiu supervisor de la nostra activitat asseguradora és la Dirección General de Seguros (DGS), paseo de la Castellana, 44 - 28046 de Madrid.

Política de privadesa

En compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPDCP), el RACC informa els usuaris que la comunicació al portal, a través de qualsevol mitjà establert amb aquesta finalitat, ara o en el futur, de les seves dades de caràcter personal comporta el consentiment inequívoc de l'usuari, registrat o no, perquè el RACC tracti les seves dades personals i les incorpori als seus corresponents fitxers de dades de caràcter personal amb la finalitat de (i) facilitar a l'usuari l'accés al portal i l'ús ràpid i correcte d'aquest, (ii) fer més àgils a l'usuari els tràmits d'obtenció de productes o serveis; (iii) agilitzar la gestió, administració, estudi, revisió, acceptació o rebuig de les sol·licituds dels productes o serveis a través del portal; (iv) adequar i personalitzar els productes o serveis a les preferències de cada usuari; (v) enviar notificacions d'actualització del portal; (vi) enviar a través de qualsevol canal, inclosos els mitjans electrònics, informació relativa al portal RACC i als productes i serveis que s'hi ofereixen. El RACC informa que l'usuari no està obligat en cap moment a respondre els formularis que rebi.

El RACC també informa l'usuari de la possibilitat d'exercir, en els termes establerts a la LOPDCP, els drets d'accés a les seves dades de caràcter personal i de rectificació, cancel·lació o oposició. El responsable del tractament de les dades és el RACC - Reial Automòbil Club de Catalunya, amb domicili a l'av. Diagonal, 687, de Barcelona, inscrit a la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques amb el número 43035 (CIF: G-08307928). Per a la seva comoditat, l'usuari podrà exercir aquests drets al mòdul de registre del lateral esquerre de la pàgina d'inici del portal, o bé enviant un correu a l'adreça electrònica inforacc@racc.es.

La comunicació per correu electrònic entre els usuaris i el RACC no té lloc a través d'un canal segur i les dades transmeses no estan xifrades, la qual cosa s'ha de tenir en compte a l'hora d'enviar dades personals, sobretot els especialment protegits d'acord amb l'article 7 de la LOPDCP.

A més, el RACC informa els usuaris que la comunicació al portal a través de qualsevol mitjà establert amb aquesta finalitat, ara o en el futur, de les seves dades de caràcter personal també comporta l'autorització expressa per part de l'usuari, registrat o no, de la cessió de les seves dades personals a qualsevol de les següents societats que ofereixen els seus productes a través del portal: (1) RACC MEDIAGENT AGENCIA DE SEGUROS VINCULADA, SAU, vinculada amb RACC SEGUROS, ACE EUROPEAN, ADESLAS, ARAG, ASEFA, AXA-WINTERTHUR, DAS, DEPSA, FIATC, GROUPAMA, GRUPO CASER, IMQ, IQUIMESA, L’ALIANÇA, LIBERTY, PREVISION MALLORQUINA i VITALICIO SEGUROS, amb domicili a l'av. Diagonal, 687 de Barcelona (CIF: A-58201740), núm. de registre DGSFP: AJ0074, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, tom 7537, llibre 6803, secció 2a, foli 160, full 86883. Concertades assegurances de responsabilitat civil i caució segons l'article 21 de la Llei 26/2006, de 17 de juliol; (2) RACC Seguros, Compañía de seguros y reaseguros, SA, amb domicili a l'av. Diagonal, 687 de Barcelona (CIF: A-59575365) (DGS C-708); (3) agència de viatges RACC Travel, SL, amb domicili a l'av. Diagonal, 687 de Barcelona (CIF: B-65.365.975) (organització tècnica: RACC TRAVEL-GC-275-MD), inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, tom 42046, foli 163, full B 400269, inscripció 1; (4) RACCTel; (5) qualsevol dels concessionaris d'automòbils o tercers venedors col·laboradors del RACC. La cessió tindrà com a finalitat complir la relació contractual de què es tracti o obtenir la informació sol·licitada. Així mateix, en el cas de les societats del Grup RACC, també tindrà com a finalitat l'enviament d'ofertes comercials relacionades amb els sectors d'activitat esmentats anteriorment (assegurances, viatges, telecomunicacions i automoció) per qualsevol canal, inclosos els mitjans electrònics. Cadascuna d'aquestes societats serà responsable del seu propi fitxer. Si no l'usuari no vol que es produeixi aquesta comunicació, ho podrà indicar per qualsevol dels mitjans de comunicació habituals amb el Club.

Pel que fa a l'exercici dels drets d'accés a les dades de caràcter personal i de rectificació, cancel·lació o oposició d'aquestes dades, l'usuari s'haurà d'adreçar al domicili de cadascuna de les societats esmentades anteriorment.

Amb l'objectiu de donar els majors avantatges a l'usuari, el RACC podrà mantenir-lo informat de les ofertes o promocions pròpies o de tercers que puguin ser del seu interès, en qualsevol tipus de suport, relacionades amb els següents sectors d'activitat: telecomunicacions, finances, lleure, formació, gran consum, parafarmàcia, automoció, aigua i energia, serveis de vigilància i seguretat i organitzacions no governamentals. En cas que l'usuari no vulgui rebre aquestes ofertes, ho pot indicar per qualsevol dels mitjans de comunicació habituals amb el Club.

En el supòsit que l'usuari també hagi de proporcionar al portal les seves dades socioeconòmiques per a sol·licitar informació sobre alguns dels productes oferts per aquestes societats a través del portal, el RACC garanteix a l'usuari que les seves dades socioeconòmiques seran únicament utilitzades pel RACC amb la finalitat de fer el seguiment de la seva sol·licitud.

Les societats que rebin les dades de caràcter personal de l'usuari i, especialment, les dades socioeconòmiques, estaran obligades a emprar aquestes dades únicament i exclusiva per a l'estudi i, si escau, concessió del producte que cadascuna ofereixi, inclosa l'anàlisi, directament o indirecta a través de tercers, de la seva solvència patrimonial i de crèdit (situació de solvència, perfils de consum, etc.).

Així mateix, en compliment del que disposa l'article 34.e de la LOPDCP, el RACC informa l'usuari que l'acceptació de la política de privadesa del portal també comporta el consentiment de l'usuari a transferir les seves dades a destinataris en els termes i condicions exposats anteriorment amb destinació a qualsevol país del món, fins i tot si no ofereixen el nivell de protecció equiparable al de la LOPDCP.

El RACC manifesta que té implantades les mesures tècniques i organitzatives necessàries que garanteixen la seguretat de les dades de caràcter personal, per a evitar-ne l'alteració, pèrdua, tractament i accés no autoritzats, tot d'acord amb el que disposa el Reial decret 1720/2007. Sense perjudici del que s'ha dit anteriorment, el RACC podrà comunicar a les autoritats públiques competents les dades de caràcter personal i qualsevol altra informació que estigui al seu poder a través dels seus sistemes informàtics i que els sigui requerida, d'acord amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables.

En cas de facilitar dades personals de terceres persones, serà responsable d’informar-les d’aquesta política de privadesa, i podran accedir als drets d’accés a les seves dades per a rectificar-les, oposar-s’hi o cancel•lar-les mitjançant un escrit adreçat al RACC, av. Diagonal, 687 de Barcelona (ref. LOPD) o bé en el mòdul de registre de la pàgina del portal, o bé enviant un correu a l’adreça electrònica: inforacc@racc.es.

En cas que es tracti de menors d’edat, només podrà facilitar-ne les dades el representant legal (pare, mare o tutor), per la qual cosa en el moment d’omplir qualsevol formulari amb les dades del menor d’edat, reconeix expressament la seva condició de representant legal (pare, mare o tutor). L’exercici dels drets d’accés a les dades personals per a rectificar-les, oposar-s’hi o cancel•lar-les correspondrà al representant legal, d’acord amb el que preveu el paràgraf anterior.

En cas d’haver-hi conflictes entre els representants legals del menor, els serveis jurídics del RACC es reserven el dret a sol•licitar informació complementària per a poder resoldre les controvèrsies amb l’única finalitat de gestionar correctament la relació amb el Club i sempre respectant els principis de confidencialitat de la informació i el secret de dades.

En el cas d'usuaris socis del RACC, els informem que per a poder oferir-los la targeta financera RACC Master, el RACC comunicarà les seves dades personals identificatives, la seva condició de soci i les dades bancàries que va facilitar al RACC en el moment de l'alta com a soci a "la Caixa", amb CIF G-58899998 i domicili a l'av. Diagonal, 621-629, 08028 de Barcelona, o al Banc Sabadell, amb CIF A-08000143 i domicili a pl. Sant Roc, 20, de Sabadell, 08021, segons el que estableix l'apartat de prestacions relatiu a la targeta RACC Master. Aquesta comunicació es fa exclusivament perquè aquestes entitats financeres puguin estampar la targeta de crèdit i perquè l'usuari pugui tramitar-ne la sol·licitud de contractació, en cas que hi estigui interessat. Amb aquesta finalitat, també s'enviarà a l'usuari, juntament amb la targeta, les condicions contractuals i les instruccions d'activació. Aquestes dades s'incorporaran en un fitxer de "la Caixa" o de Banc Sabadell i ambdues entitats hauran de conservar-lo de manera confidencial durant un màxim de cinc mesos. Un cop hagi transcorregut aquest termini, les dades es cancel·laran si l'usuari no ha sol·licitat la formalització del contracte. L'usuari podrà accedir en qualsevol moment a les seves dades per a sol·licitar-ne la consulta, actualització, rectificació o cancel·lació, adreçant-se a "la Caixa" o al Banc Sabadell mitjançant un escrit enviat als domicilis respectius indicats anteriorment. Un cop activada la targeta, l'usuari autoritza el RACC perquè comuniqui a "la Caixa" o a Banc Sabadell les actualitzacions o modificacions de les seves dades.

En cas que el RACC revisi o modifiqui la política de privadesa del seu portal, la nova redacció s'inclourà al lloc web i serà aplicable des d'aquell moment.

Ús de cookies

RACC informa els usuaris que l'acceptació d'aquestes condicions d'ús i política de privadesa comporta l'autorització expressa per a fer servir les galetes (cookies) de l'usuari. L'ús de les galetes es fa amb la finalitat de facilitar la navegació i oferir serveis de manera àgil i personalitzada.

Una galeta és una petita quantitat d'informació que s'emmagatzema en el disc dur de l'ordinador i proporciona informació sobre les preferències de l'usuari. Les galetes poden fer-se servir per a emmagatzemar elements com identificadors i preferències. Si l'usuari no vol que les galetes siguin instal·lades al seu disc dur cal que configuri el seu programa de navegació per internet per a evitar rebre-les, o bé rebre un avís que les ha rebudes en pantalla. Totes les galetes es poden esborrar del navegador en qualsevol moment.

Ús de les galetes. Fem servir les galetes per a:

i) mostrar el nostre web, fer que funcioni correctament, crear el teu compte d'usuari, iniciar la teva sessió. Aquestes galetes tècniques són necessàries perquè el nostre web funcioni correctament, per a recordar les teves preferències i per a ajudar-te a fer servir els nostre web de manera eficient i efectiva, com ara recordant el teu usuari. El portal és accessible sense que hagin d'estar activades les opcions referents als arxius galeta, encara que això pot impedir el funcionament correcte de mecanismes de seguretat per a determinats serveis que requereixen més seguretat.

ii) entendre com fan servir el web els nostres usuaris, detectar què funciona i què no, optimitzar i millorar el web i assegurar-nos que els nostres usuaris continuen considerant el nostre web interessant i rellevant.

iii) mostrar anuncis del RACC en altres web (retargeting). Aquestes galetes les emmagatzemen tercers de confiança. L'ús de les galetes d'aquestes empreses està subjecte a les seves condicions de privadesa.

Galetes de tercers:

El RACC col·labora amb empreses on-line de publicitat i màrqueting que necessiten introduir galetes per a prestar els seus serveis. Les seves condicions de privadesa corresponents també es poden consultar en els enllaços següents: condicions de privadesa Criteo i condicions de privadesa de Google. Els nostres proveïdors es comprometen a dur a terme un comerç responsable i a establir uns bons estàndards i pràctiques en la gestió de dades, i són membres de la Network Advertising Initiative (NAI), i/o de la Interactive Advertising Bureau (IAB), per la qual cosa segueixen els principis i codis de conducta del sector, a més d'oferir la funció opt-out, l'opció de no participar en la publicitat basada en el comportament. A www.networkadvertising.org i www.youronlinechoices.com està disponible el llistat de membres de la NAI que emmagatzemen galetes, i l'usuari pot autoritzar o denegar el permís a aquests membres a fer servir els programes d'informació basada en el comportament.

WEB RACCJOVES.CAT

Navegació

El RACC no requereix que proporcionis informació personal per a poder gaudir de la pàgina web www.raccjoves.cat. Això implica que pots visitar la pàgina web sense donar informació personal i sense que t'hi hagis de registrar com a usuari.

Si et registres a la pàgina www.raccjoves.cat podràs rebre el nostre butlletí per correu electrònic, en què t'informarem de les ofertes i promocions pròpies o de tercers que podem aconseguir per a tu si et dónes d'alta com a soci del RACC.

En cas que decideixis donar-te d'alta com a soci del RACC, podràs gaudir de tots els avantatges que t'ofereix el nostre portal, així com de les prestacions que et facilitem com a soci i, si ets major de 18 anys, en donar-te d'alta com a soci a www.raccjoves.cat podràs accedir també als productes i serveis que el portal del Reial Automòbil Club de Catalunya (RACC) posa a la teva disposició (www.racc.cat).

Les promocions al web www.raccjoves.cat (tret de les que s'indiquin com a pròpies) són fetes per tercers i, per tant, el correcte compliment o la veracitat de cadascuna d'aquestes promocions és responsabilitat exclusiva dels tercers oferents. El RACC no és responsable d'aquestes ofertes.

Alta modalitats soci

En el moment de facilitar les dades per a registrar-te com a usuari o per a donar-te d’alta com a soci a www.raccjoves.cat, reconeixes que aquestes són veritables i s’ajusten a la realitat.


La contractació de qualsevol de les modalitats de soci que es troben a la teva disposició implica que et registris com a usuari a la pàgina web www.raccjoves.cat i, si tens més de 18 anys, també quedaràs registrat al portal del RACC, la qual cosa et permetrà contractar els productes i serveis que t'interessin, accedint al portal amb el mateix usuari i contrasenya.

Per a poder tramitar l'alta on-line en qualsevol de les modalitats de soci i, per tant, registrar-se com a usuari, o bé únicament registrar-se com a usuari, caldrà acceptar les presents condicions d'ús i la política de privadesa.

Concursos

El RACC podrà organitzar concursos i sortejos en què es podran guanyar tot tipus de premis. En cas que per a participar-hi calgui enviar fotografies, el fet d'enviar-les implica l'autorització al club per a fer-les servir en el seu entorn. En concret, es farà servir el nom i la imatge dels guanyadors per a accions de comunicació relacionades amb aquestes promocions. La participació en aquests concursos i sortejos implica l'acceptació de les bases pel participant o pels seus representants legals.

Dades personals

Consulta la política de privadesa.

Les condicions d'ús i la política de privadesa de la pàgina web del RACC seran plenament aplicables a les persones majors d'edat que es registrin a la pàgina web www.raccjoves.cat, o bé contractin qualsevol de les modalitats de soci on-line i que, per tant, quedin registrades a la pàgina web www.raccjoves.cat i a la del RACC, com s'ha explicat anteriorment. Als menors d'edat que a través del seu representant legal (pare, mare o tutor) contractin qualsevol de les modalitats de soci i que, per tant, quedin registrats a la pàgina web, únicament se'ls aplicaran aquells apartats de les condicions d'ús de la pàgina web del RACC que facin referència a l'ús del web i els seus continguts.

En cas de ser menor de 18 anys, pots demanar als teus pares o tutors que t'aclareixin qualsevol informació que no entenguis.

Si tens entre 15 i 29 anys, fes-te'n soci i tindràs:

  • Assistència a la bicicleta, cotxe i moto.
  • Descomptes en botigues, restaurants, oci, moda...
  • Protecció en els teus viajes.

Contacta amb nosaltres

Sol·licita Assistència

El teu cotxe, moto o bicicleta t'ha deixat penjat? Demana'ns assistència a través de:

  • 900 242 242 (24 h.)

© Copyright 2015 - RACC. Tots els drets reservats.